Regulamin sklepu on-line

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego w sieci Internet pod adresem gateau.pl/zamowienia-online zwanych dalej „Sklepem” i „Sprzedającym” jest GATEAU Beata Pękała (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich 16, 44-200 Rybnik), NIP 6423233370, REGON 520407259, adres poczty elektronicznej: gateau@gateau.pl

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego Sklepu pod adresem: gateau.pl/zamowienia-online

Sklepy prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tortów i ciast, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”.
Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

Torty i ciastka zamieszczone na naszej stronie internetowej prosimy traktować jako przykładowe. Mogą nieco różnić się detalami od przedstawionych na zdjęciach, a wszelkiego rodzaju dekoracje mogą być przytwierdzane do tortu za pomocą wykałaczek, bądź innych narzędzi, tak aby zachować stabilność konstrukcji w ramach realizowanego zlecenia.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową gateau.pl/zamowienia-online .
  Zamówienie poprzez Sklep, oznacza że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu i go akceptuje.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem Klienta.
  Nie realizujemy zamówień w następujące dni:
  • Nowy Rok
  • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych
  • Wszystkich Świętych
  • Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia
  Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego
 3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie daty odbioru, godziny odbioru, imienia i nazwiska osoby zamawiającej oraz danych kontaktowych (telefon komórkowy osoby odpowiedzialnej za terminowy odbiór zamówienia).
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu.
 5. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania.
  Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.
 6. Płatność realizowana jest przez internetowy system, który wykorzystywany jest przez Sklep w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 7. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do
  wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, przed rozpoczęciem jego realizacji przez Sklep. Wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez skuteczny kontakt telefoniczny z lokalem przy ul.Powstańców Śląskich 16 w Rybniku (numer telefonu podany jest na stronie gateau.pl).
 10. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy jest on zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności pracownika firmy GATEAU Beata Pękała.
  W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy zgłosić wyżej wymienionemu pracownikowi i ustalić z nim/nią dalszy tryb postępowania.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie towaru będące wynikiem błednego złożenia zamówienia przez Klienta.
 12. Sprzedający dopuszcza możliwość spóźnienia z realizacją zamówienia, które wynikło z przyczyn obiektywnych, a spóźnienie nie przekroczyło 60 min. od określonego przez kupującego przedziału godzinowego. Spóźnienie do 60 min. nie może stać się podstawa do reklamacji zamówienia.
 13. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 24 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie informacji telefonicznej na numer podany w ramach procesu składania zamówienia.
  Za skuteczną informację uważa się również wiadomość tekstową wysłaną na wyżej wymieniony numer telefonu.

III. Reklamacja i zwroty

 1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie odbioru.
  Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie odbioru, zamówienie jest traktowane jako zgodne, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie odbioru w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem.
  Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie odbioru i Klient nie będzie chciał odebrać zamówienia, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia.
  Natomiast jeżeli w trakcie odbioru pracownik GATEAU Beata Pękała stwierdzi, że zamówienie jest zgodne, Klient nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.
  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.
 4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.
  W przypadku uznania reklamacji, Klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
 6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

V. Ochrona danych osobowych

 1. 1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z adekwatnymi przepisami prawa i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia.
  Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.
 2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach Sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.
  Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.
 2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.
 4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami,
  z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy GATEAU Beata Pękała.